நிலையாக

Wednesday, July 21, 2010மரங்களினின்று இலைகள் உதிர்ந்து
பறைசாற்றுகின்றன
காலங்கள் மாறியதை

அருகிருந்த காற்றில் கலந்திருந்த
உன் வசீகரிக்கும் வாசனை
கரைந்தே போய்விட்டது முற்றிலுமாய்

நான் அமர்ந்திருக்கும் இருக்கையின்
கைப்பிடிகளை இறுகப் பற்றியபடி
பார்த்த வண்ணமிருக்கிறேன்
என் எதிர் இருக்கையை
நீ இடம் பெயர்ந்து
சென்ற பின்பும்.

No comments:

Post a Comment