மூலம்

Friday, October 1, 2010எனது தன்னம்பிக்கை
உன் நெற்றிக்குக் கீழ்
ஆரம்பித்து
உன் பாதத்தில்
முடிவடைகிறது.

1 comment:

Post a Comment