பதில்

Tuesday, June 22, 2010

புலால் உண்ணாத
புலன்கள் யாசித்தேன்
செத்துப்போ
என்றான் இறைவன்.

No comments:

Post a Comment